Krasnoyarsk

15 Nov 2018

Novosibirsk

17 Nov 2018

Omsk

18 Nov 2018

Tyumen

20 Nov 2018

Yekaterinburg

21 Nov 2018

Chelyabinsk

22 Nov 2018

Samara

24 Nov 2018

Kazan

25 Nov 2018

Nizhny Novgorod

27 Nov 2018

Voronezh

29 Nov 2018

Rostov-on-Don

01 Dec 2018

Krasnodar

02 Dec 2018

Kiev

05 Dec 2018

Saint-P

07 Dec 2018

Moscow

09 Dec 2018

Cult Tour

Booking Machine presents:

May Wave$ is going on his Autumn tour

Booking Machine Festival

25 Aug 2018

Booking Machine Festival

25 Aug 2018

Krasnoyarsk

15 Nov 2018

Krasnoyarsk

15 Nov 2018

Novosibirsk

17 Nov 2018

Novosibirsk

17 Nov 2018

Omsk

18 Nov 2018

Omsk

18 Nov 2018

Tyumen

20 Nov 2018

Tyumen

20 Nov 2018

Yekaterinburg

21 Nov 2018

Yekaterinburg

21 Nov 2018

Chelyabinsk

22 Nov 2018

Chelyabinsk

22 Nov 2018

Samara

24 Nov 2018

Samara

24 Nov 2018

Kazan

25 Nov 2018

Kazan

25 Nov 2018

Nizhny Novgorod

27 Nov 2018

Nizhny Novgorod

27 Nov 2018

Voronezh

29 Nov 2018

Voronezh

29 Nov 2018

Rostov-on-Don

01 Dec 2018

Rostov-on-Don

01 Dec 2018

Krasnodar

02 Dec 2018

Krasnodar

02 Dec 2018

Kiev

05 Dec 2018

Kiev

05 Dec 2018

Saint-P

07 Dec 2018

Saint-P

07 Dec 2018

Moscow

09 Dec 2018

Moscow

09 Dec 2018